Opłata zjazdowa

Członek PTORLCHGiSz
– 600 zł (do 31 marca 2022)
– 700 zł (od 1 kwietnia 2022)
– 900 zł (na miejscu)

Pozostali
– 700 zł (do 31 marca 2022)
– 800 zł (od 1 kwietnia 2022)
– 900 zł (na miejscu)

Pielęgniarka
– 250 zł (do 31 marca 2022)
– 300 zł (od 1 kwietnia 2022)
– 350 zł (na miejscu)

Student – 150 zł

Impreza Towarzysząca
250 zł – koszt uczestnika

  1. udział w sesjach naukowych
  2. teczkę z materiałami kongresowymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. całodzienne przerwy kawowe
  5. przerwę lunchową
  6. streszczenia wykładów
  7. certyfikat uczestnictwa

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: 50 Zjazd PTORLCHGiSz Wrocław 2022

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 
30 kwietnia 2022 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej.
Różnica zostanie wypłacona po terminie Zjazdu.